بسته D
people
6 میلیونپشتیبانی واقعی
 • تعداد دامین پشتیبانی دو دامین
 • پشتیبانی نرم افزاری سایت دارد
 • نصب سایت چهار مرتبه در ماه
 • پشتیبانی و بروزرسانی سایت دارد
 • کافینگ اولیه سایت و افزونه های جانبی دارد
 • پشتیبانی هاست سطح اولیه دارد
 • پشتیبانی سطح متوسط دارد
 • پشتیبانی حرفه ای دارد
 • طراحی ست اداری ماهی دوبار
 • ثبت محصول در سایت روزانه حداکثر 10 محصول
 • تولید محتوا سایت روزانه حداکثر 2 پست
 • کانفینگ سئو دارد
 • سئو سایت متوسط
 • اپراتور پاسخگوی آنلاین ماهانه 180 ساعت
 • مدیریت اینستاگرام دارد
 • بکاپگیری از هاست و اطلاعات 4 مرتبه در ماه
بسته C
4.5میلیونپشتیبانی واقعی
 • تعداد دامین پشتیبانی یک دامین
 • پشتیبانی نرم افزاری سایت دارد
 • نصب سایت چهار مرتبه در ماه
 • پشتیبانی و بروزرسانی سایت دارد
 • کافینگ اولیه سایت و افزونه های جانبی دارد
 • پشتیبانی هاست سطح اولیه دارد
 • پشتیبانی سطح متوسط دارد
 • پشتیبانی حرفه ای دارد
 • طراحی ست اداری ماهی دوبار
 • ثبت محصول در سایت روزانه حداکثر 10 محصول
 • تولید محتوا سایت روزانه حداکثر 2 پست
 • کانفینگ سئو دارد
 • سئو سایت متوسط
 • اپراتور پاسخگوی آنلاین ماهانه 180 ساعت
 • مدیریت اینستاگرام دارد
 • بکاپگیری از هاست و اطلاعات 4 مرتبه در ماه
بسته B
3.5میلیونپشتیبانی واقعی
 • تعداد دامین پشتیبانی یک دامین
 • پشتیبانی نرم افزاری سایت دارد
 • نصب سایت یک مرتبه در ماه
 • پشتیبانی و بروزرسانی سایت دارد
 • کافینگ اولیه سایت و افزونه های جانبی دارد
 • پشتیبانی هاست سطح اولیه دارد
 • پشتیبانی سطح متوسط دارد
 • پشتیبانی حرفه ای ندارد
 • طراحی ست اداری ماهی یکبار
 • ثبت محصول در سایت روزانه حداکثر 5 محصول
 • تولید محتوا سایت روزانه حداکثر 1 پست
 • کانفینگ سئو دارد
 • سئو سایت ابتدایی
 • اپراتور پاسخگوی آنلاین ماهانه 90 ساعت
 • مدیریت اینستاگرام ندارد
 • بکاپگیری از هاست و اطلاعات 2بار در ماه
بسته A
2.5میلیونپشتیبانی واقعی
 • تعداد دامین پشتیبانی یک دامین
 • پشتیبانی نرم افزاری سایت دارد
 • نصب سایت یک مرتبه در ماه
 • پشتیبانی و بروزرسانی سایت دارد
 • کافینگ اولیه سایت و افزونه های جانبی دارد
 • پشتیبانی هاست سطح اولیه دارد
 • پشتیبانی سطح متوسط ندارد
 • پشتیبانی حرفه ای ندارد
 • طراحی ست اداری یک دفعه
 • ثبت محصول در سایت ماهی 10 محصول
 • تولید محتوا سایت ماهی 10 پست
 • کانفینگ سئو دارد
 • سئو سایت ابتدایی
 • اپراتور پاسخگوی آنلاین ماهانه 30 ساعت
 • مدیریت اینستاگرام ندارد
 • بکاپگیری از هاست و اطلاعات 1بار در ماه